Regulamin strony internetowej Chantal Travel Biuro Podróży

Właścicielem strony internetowej www.chantaltravel.pl jest Biuro Podróży Chantal Travel z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 2 które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Chantal Travel, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.chantaltravel.pl (zwane dalej „Portalem”).

Zasady ogólne
1. Chantal Travel Biuro Podróży nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wskazany i określony Organizator Imprez Turystycznych oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Chantal Travel Biuro Podróży informuje, że w/w umowy są zawierane i realizowane z zachowaniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych poszczególnych Organizatorów. Chantal Travel Biuro Podróży jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym Organizatorem. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Organizatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i są integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
2. Do obowiązków Klientów korzystających z Portalu należy dopełnienie wymagań paszportowych oraz wizowych w krajach, które tego wymagają. Chantal Travel Biuro Podróży służy informacją i doradztwem w kwestiach warunków wizowych i wymagań wjazdu do poszczególnych krajów, ale nie odpowiada za przyznanie wizy lub jej odmowę.
3. Portal umożliwia Klientom dokonywanie wstępnej rezerwacji imprez turystycznych. Założenie rezerwacji imprezy turystycznej może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Portalu oraz w biurze sprzedaży Chantal Travel Biuro Podróży. Prezentowane na Portalu materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Dane uczestników imprezy turystycznej powinny być zgodne z danymi w ważnym paszporcie lub w dowodzie osobistym, jeśli impreza odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych do założenia rezerwacji imprezy turystycznej. 

Rezerwacja

1. Klient składa wiążące zlecenie dokonania wstępnej rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.chantaltravel.pl wybierając przycisk „Rezerwuj” w formularzu rezerwacyjnym. Każdorazowo, kiedy Klient dokonuje wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej, wybranej na podstawie informacji zawartych na Portalu, Chantal Travel Biuro Podróży uznaje takie zapytanie jako wiążące do zawarcia umowy z danym Organizatorem Turystycznym według warunków określonych we wstępnej rezerwacji.
2. Klient od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji wraz z Warunkami Uczestnictwa jest związany umową z wybranym w procesie rezerwacji Touroperatorem.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich  uczestników podanych w procesie rezerwacji. Chantal Travel Biuro Podróży jest odpowiedzialne wobec Klienta za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.
4. Chantal Travel Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Organizator, który zawarł umowę z Klientem.
5. Organizator imprezy turystycznej może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Chantal Travel Biuro Podróży nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu i w Warunkach Uczestnictwa, jakie Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.

 

Płatności
1. Chantal Travel Biuro Podróży na podstawie umów z Organizatorami jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora podróży, należności za zarezerwowane imprezy turystyczne.
2. Należności za zakupione imprezy turystyczne płatne są wg Warunków Uczestnictwa wybranego organizatora na rachunek bankowy Chantal Travel Biuro Podróży lub organizatora imprezy turystycznej. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Chantal Travel Biuro Podróży lub Organizatora. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje potrzebne dokumenty podróży. Brak opłaty za zarezerwowane imprezy w terminie skutkuje anulacją rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa i płatności danego Organizatora. Powstałe koszty anulacji w pełni obciążają Klienta.
3. Przy ofertach "last minute" Klient wysyła drogą elektroniczną na adres biuro@chantaltravel.pl potwierdzenie przelewu z danymi: numer rezerwacji, imię i nazwisko Klienta. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.

Odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zmiany.
1. Klient w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży może odstąpić od zawartej za pośrednictwem Chantal Travel Biuro Podróży umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od umowy każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora. Warunki odstąpienia od umowy stanowią integralną część Warunków Uczestnictwa danego Organizatora, a te każdorazowo Klient otrzymuje w momencie potwierdzenia rezerwacji imprezy turystycznej. Odstąpienie od umowy oraz zmiany rezerwacji imprezy mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem Chantal Travel Biuro Podróży. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Chantal Travel Biuro Podróży pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
2. Chantal Travel Biuro Podróży informuje, że jeżeli Klient po zawarciu umowy będzie dokonywał zmian: terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to Organizator pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego uczestnika. Zmiana rezerwacji za pośrednictwem Chantal Travel Biuro Podróży, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.
3. Jeżeli Klient nie wykorzysta poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Na taką okoliczność proponujemy wykupić odpowiednie ubezpieczenia przerwania lub skrócenia podróży.

Ubezpieczenia
Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora. Chantal Travel Biuro Podróży poleca zawarcie wyższego ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej, zwłaszcza w przypadku wyjazdów poza Unię Europejską oraz  zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu.

 

Reklamacje
1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora, ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie, zakupionej w Chantal Travel Biuro Podróży imprezy turystycznej.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej.
3. Chantal Travel Biuro Podróży dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Portal były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z jakości obsługi przez Chantal Travel Biuro Podróży Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
4. Reklamacje związane z obsługą przez Chantal Travel Biuro Podróży należy składać na adres Biuro Podróży CHANTAL TRAVEL ul Targowa 2 43-502 Czechowice-Dziedzice w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy biuro@chantaltravel.pl. Chantal Travel Biuro Podróży rozpatrzy reklamację w 14 dni od daty otrzymania.

Informacje
1. Chantal Travel Biuro Podróży w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji jakie jest zobowiązane przekazać, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdują się w poradniku “Polak za granicą” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl lub też na stronach ambasady kraju, do którego wybiera się Klient.
Ograniczenia odpowiedzialności
1. Za świadczenie usług przez Chantal Travel Biuro Podróży na rzecz Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany Organizator Imprez Turystycznych.
2. Chantal Travel Biuro Podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności w stosunku do Klienta.
3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa Chantal Travel Biuro Podróży ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
1. Chantal Travel Biuro Podróży zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia.
2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas procesu wstępnej rezerwacji mogą być przekazywane dalej danemu Organizatorowi lub osobom trzecim.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Chantal Travel Biuro Podróży dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Uczestnictwa Imprez Turystycznych.
3. Chantal Travel Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępności do Portalu. Chantal Travel Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu.
4. Chantal Travel Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Chantal Travel Biuro Podróży, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
5. Korzystając z usług świadczonych przez Chantal Travel Biuro Podróży oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.


 

Proszę czekać ...